Нормативно правові документи

 • Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 №463-IХ
 • Лист МОН від 10.08.2022 № 1/9105-22 “Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р.”

 • «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році» від 02.08.2022 р. №18794-22

  Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-diyalnosti-psihologichnoyi-sluzhbi-usistemi-osviti-v-20222023-navchalnomu-roci

 • «Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території

  України» від 22.06.2022 р. № 1/6885-22 Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomunasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-nateritoriyi-ukrayini

 • «Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у зв’язку з війною в Україні та гуманітарною кризою» від 14.06.2022 р.

  № 1/6355-22 Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikivtorgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu

 • “Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України” від 10.06.2022р. № 1/6267-22

  Ресурс доступу: https://imzo.gov.ua/2022/06/13/lyst-mon-vid-10-06-2022-1-6267-22-prodeiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvityukrainy/

 • «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні» від 30.05.2022 № 1/5735-22

  Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomunasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

 • «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні » від 1305.2022 р. № 1/5119-22

  Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-seredditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

 • «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»  від 29.03.2022 р.

  № 1/3737-22 Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogosuprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

 • «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії » від 25.03.2022 р. № 1/3663-22. Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-torgivli-lyudmi-vumovah-voyennoyi-agresiyi

 • «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 року № 434, затвердженим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2000 року за №659/4880( зі змінами). Ресурс доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0659-0#Text   https://ips.ligazakon.net/document/RE12665

 • Конвенція ООН про права дитини. Ресурс доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-12#Text

 • Наказ МОН України від 06.06.2022 №527  «Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року». Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-nacionalno-patriotichnogovihovannya-v-zakladah-osviti-ukrayini-ta-viznannya-takim-sho-vtrativ-chinnistnakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641

 • Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

 • Закон України «Про охорону дитинства». Ресурс доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/ed20120601

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 111/34394. Ресурс доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text

 • Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047  «Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами». Ресурс доступу:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacijshodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyipedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami

 • «Концепція Нової української школи» (схвалена рішенням Колегії МОН України від 27.10.2016)
 • Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні (розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.2018 №710-р, із змінами згідно  з розпорядженням  КМ від 26.02.2020 №176-р);
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.20 №932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025»;
 • Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі» (Указ Президента України від 05.2020  № 195);
 • Програма національного виховання в закладах освіти Рівненщини на 2020 – 2025 роки (схвалено Вченою радою РОІППО, протокол №5 від 25.09.2020 року);
 • Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021 – 2025 роки (рішення Рівненської обласної ради від 02.06.21 №154);
 • Державна соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року (постанова Кабміну України від 30.06.21 №673);
 • План заходів з реалізації «Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року»,
 • «Про затвердження плану заходів на 2019-2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 №171-р)
 • «Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 № 1038)
 • “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти”(наказ Міністерства освіти і науки України від 12.2019 №1646)
 • «Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі» (Указ Президента України від05.2020 № 195)
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2018 року №1/9-453 «Про проведення інформаційних кампаній щодо протидії торгівлі людьми»;
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від18 грудня 2018 року №2657 –VІІІ;
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 18 травня 2018 року №1/11-5480.
Меню сайту